Zwrot VAT

Zwrot podatku VAT od transakcji zakupu lokalu w Apartamentach K39 bądź jego odliczenie możliwe jest dla wszystkich, dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą.

I. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej

 • Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) – zwaną dalej „ustawą o VAT” w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
 • Przez podatnika rozumie się tutaj m.in. osobę fizyczną wykonującą samodzielnie działalność gospodarczą (art. 15 ust. 1 ustawy o VAT). Przez działalność gospodarczą rozumie się m.in. czynności polegające na wykorzystywaniu towarów w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy o VAT), za towar można uznać m.in. budynki (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT). Działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o VAT obejmuje także wykonywanie usług najmu (co nie rodzi obowiązku podjęcia działalności gospodarczej.
 • Zwrot podatku VAT z tytułu zakupu lokalu może zostać dokonany na podstawie art. 87 ust. 5a ustawy o VAT, w przypadku, gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych (sprzedaży). Na wniosek podatnika złożony wraz z deklaracją podatkową, zwrot kwoty podatku naliczonego, jest realizowany w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia (art. 87 ust. 5a ustawy o VAT). Możliwe jest przyspieszenie terminu zwrotu do 60 dni, na pisemny wniosek podatnika, jeżeli złoży on w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe w wysokości kwoty żądanego zwrotu podatku. (87 ust. 5a ustawy o VAT).
 • Aby można było skorzystać z odliczenia i zwrotu podatku VAT z tytułu nabycia lokalu należy:
  1. przed nabyciem lokalu lub przed otrzymaniem pierwszej faktury zaliczkowej konieczne jest złożenie w urzędzie skarbowym, właściwym dla miejsca położenia nieruchomości, zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R czyli zarejestrować się jako podatnik VAT czynny na formularzu VAT-R przed podpisaniem umowy zakupu lokalu (najpóźniej przed wpłaceniem zaliczki),
  2. po otrzymaniu faktury (po wpłaceniu zaliczki na zakup lokalu i każdej następnej raty) od sprzedającego, ujmować ją w ewidencji zakupu VAT oraz składać comiesięczne deklaracje VAT-7,
  3. wraz z comiesięczną deklaracją podatkową składać wniosek o zwrot podatku VAT.
 • Zwrot jest dokonywany przez Urząd Skarbowy w terminie 180 dni (60 dni) od złożenia wniosku, na rachunek bankowy wskazany w zgłoszeniu rejestracyjnym (aktualizacyjnym).
 • Zgłoszenie do VAT nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem działalności gospodarczej.
 • Po zakupie lokalu, jego nabywca powinien wystawiać faktury VAT dokumentujące należności z tytułu czynszu najmu i ujmować je w rejestrze sprzedaży VAT i deklaracjach.

II. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą rozliczać przychody z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ( w rodzaju działalności gospodarczej należy wskazać najem).
 • Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą powinna posiadać status czynnego podatnika VAT (zarejestrowanego we właściwym urzędzie skarbowym na formularzu VAT-R). Osoby, które prowadząc działalność gospodarczą korzystały ze zwolnienia od opodatkowania VAT, w celu uzyskania zwrotu VAT od nabycia lokalu, będą zobowiązane do rezygnacji z tego zwolnienia i złożenia zgłoszenia aktualizującego VAT-R. Zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia należy złożyć przed początkiem miesiąca, w którym nastąpi wpłata pierwszej zaliczki, przed podpisaniem przedwstępnej umowy sprzedaż lokalu.
 • Odliczenie podatku naliczonego VAT od zakupu lokalu odbywa się poprzez pomniejszenie podatku należnego VAT z tytułu sprzedaży, za miesiąc, w którym otrzymano fakturę zakupu lokalu (lub fakturę zaliczkową) – (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). W przypadku powstania różnicy – nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, różnicę tę można przenieść do rozliczenia w następnym okresie rozliczeniowym lub żądać jej zwrotu (art. 87 ust. 1 ustawy o VAT).
 • Treść przedstawionych powyżej informacji należy traktować tylko i wyłącznie informacyjnie. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji podatkowych należy skontaktować się z urzędem skarbowym lub biurem rachunkowym.
 • Każdy, kto zamierza odliczyć podatek VAT naliczony od zakupu lokalu w Apartamentach K39 lub wystąpić o jego zwrot, powinien upewnić się czy spełnia ustawowe warunki do skorzystania z tychże uprawnień.
 • Przedstawiona instrukcja jest opisem stanu prawnego obowiązującego w dniu 1 marca 2022 roku. Nie ponosimy odpowiedzialności za aktualność, kompletność opisanych wyżej przepisów.